SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyชานิ้วนางกับนิ้วก้อย

บางคนอาจจะปวดบริเวณหัวไหล่ด้านหลังเพียงอย่างเดียว โดยรู้สึกปวดลึกๆที่กระดูกหัวไหล่ บางคนอาจจะมีแต่อาการชานิ้วนางกับนิ้วก้อยขณะใช้งานแขนนั้นหรือในเวลานอนกลางคืนหรือตื่นนอนตอนเช้า บางคนอาจจะมีทั้งอาการปวดและอาการชา อาจจะชามือทางแนวนิ้วนางกับนิ้วก้อยด้วย


Solunic

Menu