SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyอาการชาปลายนิ้วมือทุกนิ้ว

อาการชาปลายนิ้วมือทุกนิ้ว เข้าใจว่าถ้าเป็นน้อยอาการชาจะแค่ปลายนิ้วมือเท่านั้น แต่ถ้าเป็นมาก อาการชาอาจเป็นทั้งมือ บางคนอาจมีอาการกำมือลำบากร่วมอยู่ด้วย บางคนบอกว่ามือมันแข็ง บางคนบอกว่ากำมือได้ไม่แน่น อาการกำมือลำบากไม่ใช่ข้อนิ้วมือติด ( นิ้วไกปืนหรือนิ้วล็อก Trigger Finger )


Solunic

Menu