SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyนั่งสักพักเวลาจะลุกขึ้นลำบากเหมือนขาไม่มีแรง

เมื่อนั่งนานๆหรือนั่งสักพัก เวลาลุกขึ้นจะค่อยๆลุกขึ้นได้อย่างช้าๆเหมือนขาไม่มีแรง เมื่อลุกได้แล้วก็เดินได้เป็นปกติ

ถ้าเป็นมากจะนั่งพับเพียบไม่ได้สะดวก


Solunic

Menu