SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyตาเพ่งมองอะไรไม่ได้นาน ( Gaze Disability )

ผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้ตาเพ่งมองอะไรได้นาน เช่น อ่านหนังสือ ดูจอคอมพิวเตอร์ มองหน้าใครขณะสนทนา เป็นต้น ไม่สามารถฝืนทนจ้องมองต่อไปได้ จะต้องเปลี่ยนหันหน้าไปทางอื่น

ผู้ป่วยมาหาด้วยปัญหาอื่นคือปวดบ่า ตึงเครียด หัวใจเต้นผิดปกติ แต่พอนวดแล้วผู้ป่วยบอกว่าสามารถมองหน้าหมอขณะสนทนาได้ ซึ่งเดิมจะทำไม่ได้

Solunic

Menu