SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyปวดหลังช่วงล่างร้าวลงขาไปที่น่อง ( กระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท )

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแปลบตรงจุดที่กระดูกสันหลังต่อกับกระดูกเชิงกราน และมีความรู้สึกว่ามันวิ่งลงด้านหลังขาสู่น่อง มักถูกวินิจฉัยว่าเป็นหมอนรองหรือกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทและรักษาด้วยการกินยาและทำกายภาพบำบัดไม่หาย


Solunic

Menu