SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyเจ็บลิ้นตรงขอบกลางลิ้นคล้ายเป็นแผล

เจ็บลิ้นตรงขอบกลางลิ้นคล้ายเป็นแผล ให้ล้างนิ้วมือให้สะอาดแล้วบีบตรงที่เจ็บ วันรุ่งขึ้นก็จะหาย

Solunic

Menu