SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyชานิ้วนางนิ้วก้อยและสันมือ

กลางคืนนอนคว่ำเอามือวางเหนือศีรษะ เกิดอาการชานิ้วนางนิ้วก้อยและสันมือ พอเอาแขนกลับมาวางข้างลำตัว อาการชานิ้วก็หาย


Solunic

Menu