SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyตึงปวดแขนข้อศอกด้านในถึงข้อมือ

อาการตึงปวดแขนช่วงล่างจากปุ่มข้อศอกด้านในลงไปถึงข้อมือทางแนวนิ้วก้อย


Solunic

Menu